Kontakt

Sintar

osu.sintar@gmail.com

tel: +48 667 431 580

Fanpage

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

O Sintarze

O Ośrodku Sintar

losowe6

Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR to innowacyjne centrum kultury czeczeńskiej znajdujące się w Warszawie.

Celem Sintaru jest podniesienie stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkających w Polsce. Ośrodek Sintar dzięki swojej specyfice ma ułatwić adaptację i integrację w nowym środowisku, zwiększyć akceptację dla imigrantów wśród Polaków, a także umożliwiać podejmowanie własnych inicjatyw przez uchodźców.

Planując działania w powstałym Ośrodku postanowiliśmy wyjść poza tradycyjne działania edukacyjne i integracyjne biorąc pod uwagę najistotniejsze elementy kultury czeczeńskiej. Niezwykle istotną cechą tej kultury jest silne poczucie więzi grupowych przejawiające się m.in. w potrzebie częstych spotkań, podejmowania wspólnych działań, obchodzeniu świąt w większym gronie. Tego typu miejsca brakowało, dlatego Sintar stał się przestrzenią dla podejmowania własnych inicjatyw przez Czeczenów oraz miejscem spotkań dla członków diaspory.

Chcemy, aby Sintar stał się jednym z nowoczesnych ośrodków myśli czeczeńskiej – żeby był autentycznym katalizatorem rozwoju – zarówno dla diaspory czeczeńskiej, jak i jej indywidualnych przedstawicieli (stąd nazwa „Sintar” w języku czeczeńskim oznaczająca „Rozwój” ). Inicjatorem projektu jest Issa Adajew (jeden z liderów diaspory czeczeńskiej w Polsce).

Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR będący projektem realizowanym przez Instytut Kultury Narodów Kaukazu i Fundację Inna Przestrzeń dąży do realizacji trzech celów:
• Poprawy poziomu edukacji uchodźców czeczeńskich (w tym głównie kobiet i dzieci),
• Wewnętrznej integracji diaspory czeczeńskiej w Polsce,
• Aktywizacji społecznej i kulturowej uchodźców czeczeńskich oraz wsparcia działań na rzecz ich integracji ze społeczeństwem polskim.

Projekt przyczynia się również do poszerzenia istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową w zakresie:
• Nauki języka polskiego,
• Kursów kształtujących świadomość obywatelską: w Ośrodku odbywają się zajęcia dotyczące historii, kultury Polski mające sprzyjać integracji ze społeczeństwem polskim; ale również podobne zajęcia z historii i kultury czeczeńskiej mające na celu podniesienie samoświadomości (szczególnie wśród młodszego pokolenia) oraz wzmocnienie poczucia więzi i solidarności narodowej,
• Działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowiskach przyjmujących cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym a cudzoziemcami,
• Zorganizowania się cudzoziemców oraz ich wzajemnego wspierania się: projekt jest pierwszym tego typu działaniem, w którym główną rolę (w tym koordynatorów i ekspertów) pełnią uchodźcy.
Ponadto w ramach projektu będą realizowane działania z tzw. obszaru deficytowego – uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

W Ośrodku prowadzone są zajęcia z języka i kultury czeczeńskiej, języka i kultury polskiej, języka angielskiego, warsztaty tańca wajnachskiego, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia komputerowe, warsztaty muzyczne i zajęcia sportowe. Ponadto w Sintarze odbywają się również imprezy kulturalne a także organizowane są wycieczki o charakterze edukacyjnym.

Wymienione powyżej zajęcia i warsztaty odbywać się będą przez cały okres trwania projektu. Ponadto staramy się o pozyskiwanie dodatkowych funduszy na realizacje kolejnych projektów, takich jak warsztaty fotograficzne i filmowe, zajęcia artystyczne ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby i malarstwa, zajęcia muzyczne obejmujące naukę gry na instrumentach typowych dla kultury czeczeńskiej i szereg innych działań.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Budżetu Państwa, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu m.st. Warszawy.

loga1.2

loga2